مدیریت در هزاره سوم

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

با ارزوی موفقیت برای کلیه محققین و پژوهشگران _ دکتر مهدی شریعتمداری

- بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

- بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

- برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

- بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

- بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

- بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

- بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

- بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

- رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

- میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

- راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

- بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

- رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

- بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

- شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

- بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی.....................

- بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

- ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

- رابطه  هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

- ارزیابی طرح مدارس هوشمند براساس الگوی ارزشیابی سیب

- بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند در .........................

- موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در ................................

- عوامل تعیین کننده یادگیری خودآموز در مدارس هوشمند و اثربخشی ابزار خود رهبری در رشد یادگیری خودآموز

- بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارائه برنامه ریزی درسی از دیدگاه .......................

- رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

- بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

- بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

- تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

- بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

- بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

- بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

- بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

- تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

- رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

- ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

- بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

- بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

- بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

- مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

- بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

- بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

- رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

- بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

- رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

- بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

- چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

- بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

- بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

- برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

- بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

- مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

- نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

- بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

- شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

- بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

- بررسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

- بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

- بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

- توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

- ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

- بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

- بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

- رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

- بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

- بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

- بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

- مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

- بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

- بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

- تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

- ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

- مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

- بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

- بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۰ساعت 7:0  توسط دکتر مهدی شریعتمداری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دکتر مهدی شریعتمداری
-عضو هیات علمی دانشگاه،
-رئیس مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی
-مدیر پژوهش و فناوری منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی
-و...
-مولف شش کتاب در زمینه مدیریت
-ارائه مقاله و شرکت در 40کنفرانس بین المللی
-بیش از 30 مقاله ملی
جهت مشاهده جزئیات بیشتر به قسمت آرشیو موضوعی، مشخصات نویسنده مراجعه نمائید

پیوندهای روزانه
مدیریت
مدیریت آموزشی
چینش
تحول مدیریت
پندهای مدیریت و فن آوری اطلاعات
مدیریت بازرگانی
مدیریت نوین
کار تیمی
مدیریت دانشگاه آزاد تنکابن
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه شریف
مقالات مدیریت
دانشجویان مدیریت دانشگاه شیراز
راه حلی برای آینده
به اندیش
management
مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی
مدیریت
مدیریت آموزشی
مدیریت منابع انسانی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۱/۰۳/۰۱ - ۹۱/۰۳/۳۱
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۱/۰۱ - ۹۱/۰۱/۳۱
۹۰/۱۲/۰۱ - ۹۰/۱۲/۲۹
۹۰/۱۱/۰۱ - ۹۰/۱۱/۳۰
۹۰/۱۰/۰۱ - ۹۰/۱۰/۳۰
۹۰/۰۹/۰۱ - ۹۰/۰۹/۳۰
۹۰/۰۸/۰۱ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۷/۰۱ - ۹۰/۰۷/۳۰
۹۰/۰۶/۰۱ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۵/۰۱ - ۹۰/۰۵/۳۱
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۳۱
۹۰/۰۳/۰۱ - ۹۰/۰۳/۳۱
۹۰/۰۱/۰۱ - ۹۰/۰۱/۳۱
۸۹/۱۰/۰۱ - ۸۹/۱۰/۳۰
۸۹/۰۶/۰۱ - ۸۹/۰۶/۳۱
۸۹/۰۵/۰۱ - ۸۹/۰۵/۳۱
۸۹/۰۳/۰۱ - ۸۹/۰۳/۳۱
۸۹/۰۲/۰۱ - ۸۹/۰۲/۳۱
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۲۹
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۳۰
۸۸/۱۰/۰۱ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۰۹/۰۱ - ۸۸/۰۹/۳۰
۸۸/۰۸/۰۱ - ۸۸/۰۸/۳۰
۸۸/۰۷/۰۱ - ۸۸/۰۷/۳۰
۸۸/۰۶/۰۱ - ۸۸/۰۶/۳۱
۸۸/۰۵/۰۱ - ۸۸/۰۵/۳۱
۸۸/۰۴/۰۱ - ۸۸/۰۴/۳۱
۸۸/۰۳/۰۱ - ۸۸/۰۳/۳۱
۸۸/۰۲/۰۱ - ۸۸/۰۲/۳۱
۸۸/۰۱/۰۱ - ۸۸/۰۱/۳۱
۸۷/۱۲/۰۱ - ۸۷/۱۲/۳۰
۸۷/۱۱/۰۱ - ۸۷/۱۱/۳۰
۸۷/۱۰/۰۱ - ۸۷/۱۰/۳۰
۸۷/۰۹/۰۱ - ۸۷/۰۹/۳۰
۸۷/۰۸/۰۱ - ۸۷/۰۸/۳۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
مشخصات نویسنده: دکتر مهدی شریعتمداری
تالیفات
استعاره های مدیریت
آنچه باید به عنوان مدیر بدانیم
آموزش منابع انسانی
اصول مدیریت
مدیریت استرس
متفرقه
خلاقیت
مدیریت زیر ذره بین
ارسال خبرنامه
تفويض اختيار در مدیریت
مدیریت مشارکتی
مدیریت ارتباط در روابط انسانی
مدیریت زمان
ارزشیابی عملکرد
بهره وری
نظام پیشنهادها
مدیریت کارآفرین
مدیریت دانش
مدیریت استراتژیک
سازمان یادگیرنده
مدیریت پاداش
مدیریت از نقطه صفر
آموزش مجازی
فرهنگ سازمانی
پیوندها
دوستداران ایران در هند
انجمن مدیریت ایران
انجمن مديريت منابع انساني ايران
مدیرساز
راهکار مدیریت
تفکر متعالی
مدیریت دانش سازمانی
ماهنامه تدبیر
ماهنامه مدیریت
نشریه میثاق مدیران
انجمن مدیریت آمریکا
انجمن مدیریت کانادا
انجمن مدیریت اروپا
انجمن بین المللی مدیران ایرانی
پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران ایران
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
پایگاه اطلاعات علمی
بانک نشریات مدیریت
ماهنامه صنعت خودرو
عصر فناوری اطلاعات
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM